Uslovi i pravila

Uslovi i pravila


UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE

1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici Glecher 21 d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Glecher 21 d.o.o.

Korištenjem usluge Glecher 21 d.o.o i svih pridruženih stranica i servisa na toj domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (dalje u tekstu: Uslovi), te da ih u celosti razumiju i prihvaćaju.

Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupovinu proizvoda ili usluga putem Internet prodaje, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Glecher 21 d.o.o, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje je Glecher 21 d.o.o, Kralja Petra I 1a, Mladenovac, PIB: 108349918

Korisnike upućujemo da se prije kupovine upoznaju s ovim Uslovima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim svojim pravima i obvezama.

Glecher 21 d.o.o pridržava pravo izmene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Glecher 21 d.o.o pridržava pravo izmene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje Glecher 21 d.o.o.

Glecher 21 d.o.o pridržava pravo ukidanja usluge i promene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni Glecher 21 d.o.o u svako doba bez obveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na stranicama internet prodaje Glecher 21 d.o.o.

Glecher 21 d.o.o pridržava pravo promene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Glecher 21 d.o.o o dobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dopuštena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Glecher 21 d.o.o ne odgovara za eventualne posledice takvog korištenja.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Glecher 21 d.o.o su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici Glecher 21 d.o.o ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. Glecher 21 d.o.o, nastojat će objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 

2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Glecher 21 d.o.o za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Glecher 21 d.o.o, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Glecher 21 d.o.o uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Glecher 21 d.o.o. dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Glecher 21 d.o.o

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dopušteno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dopuštena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Glecher 21 d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

e) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uslovi te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

f) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana, od dana sklapanja Ugovora, bez navođenja razloga.

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Glecher 21 d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom , telefaksom na 01/2307- 300 ili elektroničkom poštom na glecher21@gmail.com , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na sljedećoj poveznici korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Glecher 21 d.o.o bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Glecher 21 d.o.o, zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun kojeg potrošač navede na obrascu jednostranog raskida ugovora.

Korisnik je dužan robu predati Glecher 21 d.o.o, Kralja Petra I 1a, Mladenovac,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Glecher 21 d.o.o uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 01/2307 000 ili se javi na glecher21@gmail.com kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

II) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Glecher 21 d.o.o, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

  • na broj telefona: +381118244225,

  • na e-mail adresu: glecher21@gmail.com

  • na adresu: Glecher 21 d.o.o., Kralja Petra I 1a, Mladenovac

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa, popust ili zamenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Glecher 21 d.o.o vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamene proizvoda s novim u celosti snosi Glecher 21 d.o.o.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi.

III) Ispunjenje ugovora

Trgovac je dužan potrošaču ispuniti ugovor u skladu s odredbama ugovora prema Zakonu o zaštiti potrošača NN 41/14 i Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.

Ako trgovac ili proizvođač daje jamstvo za ispravnost prodanog proizvoda dužan je ispuniti obveze propisane Zakonom o obveznim odnosima o jamstvu za ispravnost prodane stvari, kao i obveze preuzete jamstvom.

Nedostatak na proizvodu kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac.

Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon isteka roka iz stavka 5. čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača NN 41/14, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja.

IV) Cijene proizvoda i usluga putem webshop usluge

Cijene proizvoda izražene su u srpskim dinarima ("RSD") i uključuju porez na dodatnu vrednost.

Cijene proizvoda su podložne promenama do trenutka potvrde kupovine.

Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem Internet prodaje usluge.

Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u cenu proizvoda.

V) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na sljedeći način:

Plaćanje gotovinom - pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

VI) Dostava putem webshop usluge

Dostava proizvoda moguća je isključivo unutar područja Republike Srbije.

Nakon što Glecher 21 d.o.o evidentira narudžbu (najkasnije u roku od 24 sata od narudžbe proizvoda od strane registriranog korisnika što se primjenjuje isključivo ukoliko takav rok istječe tijekom radnog dana u Republici Srbiji, te se ne odnosi na neradne dane) registriranom korisniku će proizvodi biti isporučeni u roku:

  • do 2 do 3 radna dana za područje Grada Beograd,

  • do 7 radnih dana za područje kontinentalnog dijela Republike Srbije,

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Glecher 21 d.o.o obvezuje se poštivati anonimnost i privatnost korisnika Glecher 21 d.o.o, te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uslovima.

Glecher 21 d.o.o može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Glecher 21 d.o.o.

Glecher 21 d.o.o navedene će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Glecher 21 d.o.o.

Glecher 21 d.o.o prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Glecher 21 d.o.o bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.

4. Komunikacija Internet prodaje Glecher 21 d.o.o s korisnicima

Registracijom dajete suglasnost da Vas Glecher 21 d.o.o u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.