Raskid ugovora

GLECHER.021 d.o.o., Kralja Petra I 1a, 11400 Mladenovac

telefon: 011/8244225 fax: 011/8244225, e-mail: glecher21@gmail.com

PIB: 108349918

MBR: 20981555


Upustvo o postupku jednostranog raskida ugovora:


1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora


Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.


Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektronskom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektronske pošte, a možete koristiti i priloženi primer obrasca za jednostrani raskid ugovora.


Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posed.


2. Povrat uplaćenog iznosa


Efekti jednostranog raskida ugovora:


Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.


Povrat novca bit će izvršen na transakcijski račun kojeg navedete na obrascu jednostranog raskida ugovora .


3. Povrat robe


Robu ćemo preuzeti sami.


4. Troškovi povrata robe


Troškove povrata robe snosimo sami.


5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrednosti robe


Odgovorni ste za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.


Primerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj internet stranici možete elektronski ispuniti i poslati. Potvrdu prijema obaveštenja o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektronskom poštom.Obrazac za jednostrani raskid ugovora

sklopljenog putem Internet porudžbineJa, _________________________________________________ (ime i prezime potrošača) iz


___________________________________________________ (adresa potrošača: mesto, ulica, broj)


ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupovini sledeće robe/usluge: __________________________________________________________(upišite naziv, barcode i šifru artikla)


prema broju računa ili broju porudžbine ____________________ (upišite broj dokumenta)


primljene dana _____________________. (upišite datum)

Prima : GLECHER.021 d.o.o., Kralja Petra I 1a, 11400 Mladenovac

telefon: 011/8244-225 , fax: 011/8244-225, e-mail: glecher21@gmail.com


Odabrati jednu od opcija:


a)Ovime zahtevam povrat novca na


__________________________________________________________________________________________ (IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)


b) Ovime zahtevam zamenu gore navedenog proizvoda za

__________________________________________________________________________________________


c) Ovime zahtevam popust na svoju sledeću kupovinu.


__________________________________________________________________________________________U _____________________ (grad/mesto), dana _____________________. (datum)._____________________

Potpis potrošača